Przedszkole nr 150 ,,Przystanek Uśmiech" w Warszawie

PROGRAM ADAPTACYJNY


PROGRAM ADAPTACJI DZIECKA 3-LETNIEGO

                                                                                                                                    

 

Do głównych celów programu należy

 

-        ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole,

-        wspieranie dziecka w procesie przystosowania do środowiska przedszkolnego,

-        nawiązanie bliższego kontaktu z dziećmi i ich rodzicami,

 

-        stworzenie atmosfery zaufania i przyjaźni,

-        kształtowanie pożądanych zachowań i prawidłowego nastawienia dzieci do nowego środowiska, jakim jest grupa przedszkolna,

-        obniżenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelu przedszkola,

-        zachęcanie rodziców do podejmowania działań dla dobra własnego dziecka, 

 

-        ujednolicenie oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola, 

-        ukazanie rodzicom sposobu pomocy własnemu dziecku związanych z adaptacją w nowym środowisku wychowawczym, 


-        stwarzanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu, rozwijaniu i wzmacnianiu kontaktów rodziców z przedszkolem.

 

 

Harmonogram działań adaptacyjnych

1.         Zebranie informacyjne dla rodziców nowo przyjętych dzieci

 

-        zapoznanie rodziców z programem działań adaptacyjnych,

 

-        zapoznanie z planem współpracy nauczyciela z rodzicami (ustalenie form współpracy), 

-        przekazanie informacji na temat programu wychowania przedszkolnego, 

-        referat nauczyciela  nt. „Właściwości rozwoju dziecka 3- letniego”, dyskusja na temat referatu,

-        zapoznanie rodziców z ulotką informacyjną „Jak wspierać dziecko w procesie przystosowania do środowiska przedszkolnego”,

 

-        sprawy różne i organizacyjne wynikające z organizacji dnia codziennego.

 

2.         Festyn integracyjny z udziałem dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola pod hasłem „Poznajmy się”.

3.         Dni adaptacyjne

-        uczestnictwo dzieci i rodziców w zajęciach organizowanych przez nauczycieli grupy I w sali zajęć i na terenie ogródka przedszkolnego,

-        wspólne zwiedzanie pomieszczeń przedszkola,

 

-        zapoznanie z pracownikami przedszkola.

4.         Ankieta dla rodziców : ocena dni adaptacyjnych

5.         Kwestionariusz informacyjny o dziecku

6.        

 

a) zebranie Rady Pedagogicznej poświęcone analizie problematyki trudności adaptacyjnych i sposobów eliminacji negatywnych zjawisk z nimi związanych,

 

lub

 

b) udział personelu pedagogicznego w doskonaleniu zawodowym dotyczącym problematyki dziecka trzyletniego

 


7.         Dni otwarte „ Z mamą w przedszkolu łatwiej”- możliwość pobytu z dzieckiem w sali, w ogrodzie

8.         Uroczystość z udziałem rodziców „ Pasowanie na przedszkolaka”

9.         Dostęp rodziców do sali o każdej porze dnia

 

10.     Zebrania i zajęcia otwarte dla rodziców

 

11.     Regularnie i systematyczne prowadzenie kącika dla rodziców przez cały rok szkolny.


12.     Poznawanie dziecka i jego środowiska rodzinnego poprzez :

 

-        rozmowy, konsultacje,

 

-        dokumentowaną obserwację dziecka. 

 

Narzędzia ewaluacji


1.         Monitoring ciągły – prowadzenie planowych i systematycznych obserwacji dzieci dotyczących ich zachowań emocjonalnych i społecznych, ich umiejętności i wiadomości.

 

2.         Kwestionariusz wywiadu z rodzicami, który pozwoli uzyskać informacje na temat zachowania w domu.

 

3.         Analiza dla rodziców oceniająca dni adaptacyjne w przedszkolu.

 

4.         Arkusz obserwacji dziecka, zawierający opis charakterystycznych dla dziecka zachowań w różnych sytuacjach na terenie przedszkola.

 

5.         Rozmowy indywidualne z adaptacja w nowym środowisku z rodzicami dzieci – wymiana spostrzeżeń związana z przystosowaniem dziecka do warunków przedszkolnych.

 

Ponadto program zawiera: 

 

Przykładowe propozycje zabaw adaptacyjnych

Poradnik dla rodziców 

Ankiety dla rodziców