Przedszkole nr 150 ,,Przystanek Uśmiech" w Warszawie

Harmonogram

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2021/2022

 

adres elektroniczny systemu rekrutacji do przedszkoli: https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl 

 

Data

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

od 23 lutego     (wtorek)

 

do 1 marca     (poniedziałek) 

do godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLI
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

2 marca

godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

od 2 marca    (wtorek)
od godz. 13.00

do 18 marca (czwartek)
do godz. 20.00

Zapisy w SYSTEMIE - rodzice dzieci urodzonych w latach 2018-2015 i dzieci
z odroczonym obowiązkiem szkolnym wypełniają elektroniczny wniosek
o przyjęcie.

od 2 marca (wtorek)
 od godz. 13.00

 

do 19 marca (piątek)                    do godz. 16.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji skany podpisanego elektronicznie wniosku i dokumentów/oświadczeń potwierdzających kryteria lub składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wersje papierowe tych dokumentów.

23 kwietnia (piątek)               godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

23 kwietnia (piątek)              godz. 13.00

 

29 kwietnia (czwartek)              do godz.16.00

Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do przedszkola/szkoły,

do której dziecko zostało zakwalifikowane - rodzice potwierdzają wolę zapisu
w systemie elektronicznym lub składają w przedszkolu/szkole pisemne potwierdzenie.

4 maja (wtorek)

   godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

od 4 maja (wtorek)

 

do 1 czerwca (wtorek)

* w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do  komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,

 * uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym),

* w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

* w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie,

* na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

16 czerwca   (środa)                 godz. 16.00

Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

od 16 czerwca         (środa)                      od godz. 16.00

 

do 21 czerwca      (poniedziałek)

do godz. 20.00

Zapisy w SYSTEMIE - rodzice wypełniają elektroniczny wniosek o przyjęcie.

od 16 czerwca       (środa)

od godz. 16.00

 

do 22 czerwca      (wtorek)

do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji skany podpisanego elektronicznie wniosku i dokumentów/oświadczeń potwierdzających kryteria lub składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wersje papierowe tych dokumentów.

25 czerwca   (piątek)

     godz. 13.00

 

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym. 

od 25 czerwca       (piątek)

  od godz. 13.00

 

do 1 lipca     (czwartek)

 do godz. 16.00

Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane - rodzice składają w przedszkolu/szkole pisemne potwierdzenie woli zapisu.

Rodzice dziecka przyjętego w postępowaniu rekrutacyjnym mogą potwierdzić wolę zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane w postępowaniu uzupełniającym jeżeli złożą pisemną rezygnację z miejsca w przedszkolu/szkole, która już przyjęła dziecko.

2 lipca    (piątek)

   godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

31 sierpnia     (wtorek)

Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach.