Przedszkole nr 150 ,,Przystanek Uśmiech" w Warszawie

RODO

Inspektorem Ochrony danych Osobowych (IOD) w Przedszkolu nr 150 „Przystanek Uśmiech” jest:
Pani Anna Jamrożek
e-mail: IOD_aj@dbfotargowek.pl

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 150 z siedzibą w Warszawie ul. Prałatowska 12, e-mail: p150@edu.um.warszawa.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA  do realizowanych procesów rekrutacyjnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 150 „Przystanek Uśmiech” z siedzibą w Warszawie ul. Prałatowska 12, e-mail: p150@edu.um.warszawa.pl
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: IOD_aj@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres administratora;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w obecnym procesie rekrutacji Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego w związku z ustawą Karta Nauczyciela i ustawą Kodeks Pracy;

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres bieżącej i przyszłych rekrutacji przeprowadzonych w okresie jednego roku od przesłania aplikacji i następnie zostaną trwale usunięte Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe, natomiast w pozostałym zakresie dobrowolne;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowani

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca stosowania monitoringu

w placówkach oświatowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ) informujemy, że:

1.     Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 150 z siedzibą w Warszawie (03-510) przy ul. Prałatowskiej 12.

Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: p150@edu.um.warszawa.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Przedszkole Nr 150, ul. Prałatowska 12, 03-510Warszawa.

2.     Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez adres e-mail: iod_aj@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w pkt 1.

3.     Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system monitoringu wizyjnego przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie placówki oraz zabezpieczenia mienia.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób lub ochrony mienia na terenie i wokół siedziby administratora zgodnie z art. 108 lit a ustawy Prawo oświatowe, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania danych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4.    Okres przetwarzania danych osobowych

Dane zapisane w systemie monitoringu przetwarzane będą przez okres 14 dni po upływie, którego zostaną usunięte poprzez nadpisanie danych. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia postepowania w przypadku gdy nagrania z systemu monitoringu stanowić będą dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa.

5.    Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji nośników i dokumentów.

6.     Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

1)            prawo dostępu do swoich danych osobowych;

2)            prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)            ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pod adresem e-mail: iod_aj@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres administratora.

Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu:

1)            w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2)            prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3)            na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

7.     Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Pani/ Pana wizerunek utrwalany w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzany jest na podstawie art. 108 lit a ustawy Prawo oświatowe.

8 .    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych